އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ސިނާއު
ހ.ނީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން  2012 ވަނަ އަހަރު  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެޓްފިކެޓް އިން އެޑިޔުކޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން އެއްވަނަ ހޯއްދެވުން.