އަލްފާޟިލާ ދީނާ ނިޒާރު
ގއ.ދާންދޫ / އެމެޒަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން 2012 ވަނަ އަހަރު  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެޓްފިކެޓް އިން އެޑިޔުކޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން އެއްވަނަ ހޯއްދެވުން.