އަލްފާޟިލާ ނާޒްލީ ރަޝާދު
ބ.ތުޅާދޫ / ތަނޑިރަތްމާގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން 2012 ވަނަ އަހަރު ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެޓްފިކެޓް އިން އެޑިޔުކޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން އެއްވަނަ ހޯއްދެވުން.