މަރްޔަމް ފާތިކާ ފަޔާޒް
ހ. ހަތިހާ

ޕްރެޒިޑެންޓް ގައިޑް ބެޖަކީ، ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ޤައުމެއްގައިވެސް ގައިޑުން ހާސިލުކުރާ އެންމެ މަތީ ވަނައެވެ. މި ބެޖު މަރްޔަމް ފާތިކާ ހޯއްދެވީ ގައިޑުގެ ތިން ހަރުފަތެއް ފުރިހަމަކުރައްވައި، ޗީފް ކޮމިޝަނަރސް އެވޯޑު ހާސިލުކުރެއްވުމަށްފަހުގައެވެ. މީގެއިތުރުން، ގައިޑުގެ އެކިއެކި ޕްރޮފިޝެންސީ ބެޖުތައްވެސް ހޯއްދަވައިގެންނެވެ. މިގޮތުން ފަންސަވީހަށްވުރެ ގިނަ ބެޖް ފާތިކާވަނީ ހޯއްދަވާފައެވެ.