އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒު
ޅ.ކުރެންދޫ/ސޯސަންގެ

ޖަޕާންގެ އައޮޔާމާ ގާކުއީން ޔުނިވަރސިޓީން 2012 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރސް އޮފް އާޓްސް އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން އެއްވަނަ ހޯއްދެވުން.