ޑޮކްޓަރ ދީބާ މޫސާ
މ.ވައިޓްބެލް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އީސްޓް އެންގްލިއާއިން، 2012 ވަނަ އަހަރު ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ލެންގުއޭޖް ޓީޗަރސްގެ ރޮނގުން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ހާސިލުކުރެއްވުން.