ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް
ޓޫސަންސް/ހއ.ކެލާ

               އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދަ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ބާރމިންގހަމްގައި އާރބަން އެންޑް ރީޖަނަލް ސްޓަޑީޒުގެ ރޮނގުން 2004 ވަނަ އަހަރު ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހާސިލުކުރައްވާފައިވާތީ.