ޑޮކްޓަރ ޢިޞާމް މުޙައްމަދު
ހ.ވައިފިލާއާގެ

               ކެނެޑާގެ ޑެލްހައުސީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސްގެ ރޮނގުން 2004 ވަނަ އަހަރު ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހާސިލުކުރައްވާފައިވާތީ.