ޑޮކްޓަރ ހާލާ ޙަމީދު
ހ.މީނާޒް

               އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އީސްޓް އެންގްލިއާގައި ޖެންޑަރ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ރޮނގުން 2004 ވަނަ އަހަރު ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހާސިލުކުރައްވާފައިވާތީ.