ޑޮކްޓަރ މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ
ބަހާރުގެ/ސ.ހިތަދޫ، މއ.ވިކްޓްރީ

               އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ލަ ޓްރޯބް ޔުނިވަރސިޓީގައި 2004 ވަނަ އަހަރު ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހާސިލްކުރައްވާފައިވާތީ.