ޑޮކްޓަރ މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު
މ.ޒޭވަރު

ނިއުޒީލަންޑުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކެންޓަރބަރީން، 2012 ވަނަ އަހަރު މެކޭނިކަލް އެންޖިނިއަރިންގެ ރޮނގުން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ  ހާސިލުކުރެއްވުން.