ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަލީމް
ހ.ގްރީންލައިޓް

މެލޭޝިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ ޕުތުރާ މެލޭޝިޔާއިން، 2011 ވަނަ އަހަރު ޖެނެޓިކްސްގެ ރޮނގުން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ހާސިލުކުރެއްވުން.