ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު މަޙްފޫޡާ
ހ.އެލްޕާޝޯ

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ދަ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެލްބަނުން، 2011 ވަނަ އަހަރު ޑޮކްޓަރ އޮފް ކްލިނިކަލް ފިޒިއޯތެރަޕީ ހާސިލުކުރެއްވުން.