ޑޮކްޓަރ އިބްރާހީމް މުޞްޠަފާ
ސ.ހުޅުދޫ/ދުންފިނިގެ

ކެނެޑާގެ ދަ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ބްރިޓިޝް ކޮލަމްބިއާއިން، 2011 ވަނަ އަހަރު ޕެތޮލޮޖީ އެންޑް ލެބޯރެޓަރީ މެޑިސިންގެ ރޮނގުން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ހާސިލުކުރެއްވުން.