ޑޮކްޓަރ ޢާޞިމް އަޙްމަދު
ގ.ފަރުކަނި

ނިއުޒީލަންޑުގެ ވިކްޓޯރިއާ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވެލިންގޓަނުން، 2011 ވަނަ އަހަރު ސޯޝަލް ޕޮލިސީގެ ރޮނގުން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ  ހާސިލުކުރެއްވުން.