ޑޮކްޓަރ އިބްރާހީމް މަޙްފޫޡް
މ.އެލްސިއޯން

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ދަ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ނިޔުކާސަލުން، 2010 ވަނަ އަހަރު ޑޮކްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހާސިލުކުރެއްވުން.