ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަފީޤް
ސ.ހިތަދޫ/ދިރޭލާލްގެ

އިންޑިޔާގެ ސްރީ ޗިތުރާ ތިރުނާލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެޑިކަލް ސައެންސަސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީން، 2010 ވަނަ އަހަރު، ކާޑިއޮލޮޖީގެ ރޮނގުން ޑޮކްޓަރ އޮފް މެޑިސިން ހާސިލުކުރެއްވުން.