ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ
ސ.ހިތަދޫ / ކޯޒީރައުންޑް

މިޞްރުގެ އަލްއަޒްހަރު ޔުނިވަރސިޓީން، 2008 ވަނަ އަހަރު ސިޔާސާ ޝަރްޢިއްޔާގެ ރޮނގުން ޑޮކްޓަރޭޓް ހާސިލުކުރެއްވުން.