އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރަޝީދު
ހ. ފެހުރިހި

               ޙުސައިން ރަޝީދަކީ، ޑައިވިންގގެ ރޮނގުން މީހުން ތަމްރީނު ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ވިއްސަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިންނާއި ބޭރުމީހުން ޑައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުންނާ ހަމައަށް ތަމްރީނު ދެއްވައި، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ސެޓްފިކެޓް (ޕަޑީ) ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ.

              މީގެތެރެއިން ގިނަ ދިވެހިންނަކީ، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓްތަކުގެ ޑައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ ނުވަތަ ޑައިވިންގ ސެންޓަރުތަކުގެ އިސް ވެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނެވެ.