އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ތިޒްކާރު ޔޫސުފް
މ. މައިމަގުމަތީގެއާގެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކީލް އިން 2020 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ބިޒްނަސް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، "އޮވެން ޕަވަލް ސްޓޫޑެންޓް ޕްރައިޒް" ހާސިލުކުރެއްވުން.