ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޙަސަން ސާއިދު
ނިޔަމި ކ. ގާފަރު

ސައުތު އޭޝިއާ އޮލިމްޕިކް ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހު ނޭޕާލްގައި ބޭއްވި 13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އެތްލެޓިކްސްގެ ފިރިހެން އިވެންޓުގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، "ގޯލްޑް މެޑެލް" ހާސިލުކުރެއްވުން.