އަލްފާޟިލާ މިޝްކާ އަފްރާޙް ޙަސަން
ހ. އަރުމްލިލީ

ސައުތު އޭޝިއަން ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު ނޭޕާލްގައި ބޭއްވި ސައުތު އޭޝިއަން އަންޑަރ 16 ނެޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ "ބެސްޓް ޑިފެންސިވް ޕްލޭޔަރ އޮފް ދަ ޓޯނަމަންޓް" ހާސިލުކުރެއްވުން.