އަލްފާޟިލާ ސިފުނާ އިބްރާހީމް
ފެހިވާދީ މ. މުލައް

ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހު ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސްގައި ބޭއްވި ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ވާރލްޑް ގޭމްސްގެ ނިއުނޭޝަން ކެޓަގަރީގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، "ގޯލްޑް މެޑެލް" ހާސިލުކުރެއްވުން.