އަލްފާޟިލާ އަމާނީ އަޓިއެނޯ އޮންޔަންގޯ
ގ. ކިސޫމޫ

މެލޭޝިޔާގެ މޮނާޝް ޔުނިވަރސިޓީއިން 2020 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް، އޮނަރސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، "ބެސްޓް ގްރެޖުއޭޓް އެވޯޑު" ހާސިލުކުރެއްވުން.