އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ސާމިލު
ތަރި ޅ. ކުރެންދޫ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން 2020 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، "ޑިސްޓިންކްޝަން އެވޯޑު" ހާސިލުކުރެއްވުން.