އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ލަމްޙާ ޙުސައިން ރަމީޒު
ވާދީ ނ. ކުޑަފަރި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން 2020 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް ސައިކޮލޮޖީ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، "ޑިސްޓިންކްޝަން އެވޯޑު" ހާސިލުކުރެއްވުން.