އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު އީމާން ޢަބްދުލްޣަފޫރު
މއ. ރޯޒް 1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން 2020 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރ އޮފް ލޯސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، "ޑިސްޓިންކްޝަން އެވޯޑު" ހާސިލުކުރެއްވުން.