އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ރަޝްފާ
ދިލާސާގެ އއ. ފެރިދޫ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން 2020 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރ އޮފް ލޯސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، "ޑިސްޓިންކްޝަން އެވޯޑު" ހާސިލުކުރެއްވުން.