އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މޫނިސާ ޙުސައިން
ކަރަންކާވިލާ ސ. ފޭދޫ

މެލޭޝިޔާގެ ލިމްކޮކްވިންގ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކްރިއޭޓިވް ޓެކްނޯލޮޖީއިން 2019 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، "ޗާންސެލަރސް އެވޯޑު ފޮރ އެކަޑެމިކް އެކްސެލެންސް" ހާސިލުކުރެއްވުން.