އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނަޒާހާ
މ. ލުނާވަ

މެލޭޝިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ރެޑިންގ އިން 2019 ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ރެޑިންގގެ މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް (އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކިންގ އެންޑް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް) ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހާސިލުކުރެއްވުން.