އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފިޟާލް
ވެނީލާގެ ރ. އަލިފުށި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދަ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެންޗެސްޓަރއިން 2019 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް (އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް) ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގައި ފާސްވެ، ކޯހުގެ ދިރާސާ ޕްރޮޖެކްޓުން "ސެޓްފިކޭޝަން އޮފް ކޮމެންޑޭޝަން" އެވޯޑު ހާސިލުކުރެއްވުން.