އަލްފާޟިލާ ޢުޒްމާ ޢަބްދުއްލަޠީފް
މ. ކޮކާވިލާ

ސިންގަޕޫރުގެ ސިންގަޕޯރ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެނޭޖްމަންޓުން 2019 ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ބަރމިންގހަމްގެ މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް، މެނޭޖްމަންޓް ސްޓްރެޓެޖީ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، "ޖޯން ސެމުއެލްސް ޕްރައިޒް ފޮރ ބެސްޓް ޕަރފޯމިންގ ސްޓޫޑެންޓް އެވޯޑު" ހާސިލުކުރެއްވުން.