އަލްފާޟިލް ޢަލީ ސުޒޭނު
ކުދިމާގެ

މެލޭޝިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ ޓެކްނޮލޮޖީ މެލޭޝިޔާއިން 2019 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ (އިލެކްޓްރޯނިކްސް އެންޑް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް) ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، "ބެސްޓް ސްޓޫޑެންޓް އެވޯޑު" ހާސިލު ކުރެއްވުން.