އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް އަނާ ޙަސަން
މއ. ހުދުއާނު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސަސެކްސް އިން 2017 ވަނަ އަހަރު، މާސްޓަރ އޮފް އާޓްސް އިން އެންވަޔަރަންމަންޓް، ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޕޮލިސީ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، "ޑިސްޓިންކްޝަން އެވޯޑު" ހާސިލު ކުރެއްވުން.