ސައުތު އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ފެޑެރޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހު، ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި، [ގޯލްޑް މެޑެލް] ހާސިލުކުރި ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން

1. އަލްފާޟިލް އަކްރަމް ޢަބްދުލްޣަނީ (ކެޕްޓަން) ވާދީ ނ. މާފަރު
2. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ސަބްނަމީގެ އދ. ފެންފުށި
3. އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޝަރީފް މާވާގެ ތ. ކިނބިދޫ
4. އަލްފާޟިލް ޠަލާލް ޙަސަން ގ. ސާޓަނުގެ
5. އަލްފާޟިލް ސަމޫހް ޢަލީ އިރުމަތީގެ އދ. މަހިބަދޫ
6. އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ސިފާޢު ޔޫސުފް ހެދޭކުރި ލ. ކުނަހަންދޫ
7. އަލްފާޟިލް މުޖްތާޒް މުޙައްމަދު ރާސްތާ ތ. ތިމަރަފުށި
8. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނުޢުމާން ފިނިހިޔާގެ ކ. ގުރައިދޫ
9. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިރުފާން ތިބުރޯޒުގެ ތ. ތިމަރަފުށި
10. އަލްފާޟިލް ހަމްޒާ މުޙައްމަދު އޮޝޭނިޔާ ބ. އޭދަފުށި
11. އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާސިރު ވާރިޔާ ބ. އޭދަފުށި
12. އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޙަސަން ރޯޝަނީވިލާ ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
13. އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މަހްދީ ޙުސައިން ޞަފާ ސ. ފޭދޫ
14. އަލްފާޟިލް ރިހާމް ޢަބްދުލްޣަނީ ހ. މުށިމަސް
15. އަލްފާޟިލް އަސަދުﷲ ޢަބްދުﷲ ފިނިފެންމާގެ އދ. މަހިބަދޫ
16. އަލްފާޟިލް ނާއިޛު ޙަސަން ރޭނިގެ ދ. ރިނބުދޫ
17. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފް ނީލްގެ ސ. ހިތަދޫ
18. އަލްފާޟިލް ސަމްދޫޙު މުޙައްމަދު މުރިގު ނ. ކުޑަފަރި
19. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އިމާޒު ސެލްވިޔޯ ހދ. ނޭކުރެންދޫ
20. އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ނިހާން ދޮންވެލި ލ. މާބައިދޫ
21. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢީސާ (މެނޭޖަރ) މޯނިންގވިލާ ރ. ކަނދޮޅުދޫ
22. (Head Coach) Mr. Peter Segrt Hrvatsko
23. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާކިރު (އެސިސްޓެންޓް ކޯޗް) ހުޅަގުގެ ހދ. ހަނިމާދޫ
24. އަލްފާޟިލް އަސްލަމް ޢަބްދުއްރަޙީމް (ގޯލްކީޕަރ ކޯޗް) އަލަމާގެ ތ. ވިލުފުށި
25. Mr. Vladimir Krunic’ (Fitness Coach)
26. Mr. Gela Shekiladze (Assistant Coach)
27. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ރާފިޢު (މެޑިކަލް) ރޭނިގެ އއ. އުކުޅަސް
28. އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފާއިދު (މީޑިއާ) ގުލޭނޫރަންމާގެ ބ. އޭދަފުށި
29. އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ނަޞީރު (ކިޓް މެނޭޖަރ) ގ. މުތީގެއާގެ
30. އަލްފާޟިލް ޠާރިޤު މަޖީދު (ފިޒިއޯ) ވެސްޓް ސ. ހިތަދޫ