އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު، މޮރިޝަސްގައި ބޭއްވި ޓޭބަލްޓެނިސް އަންހެން ޓީމް އިވެންޓުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި [ގޯލްޑް މެޑެލް] ހާސިލުކުރި ޤައުމީ ޓޭބަލްޓެނިސް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން

1. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާޒިލް މ. ދުންތަރި (އެސޯސިއޭޝަން ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް)
2. މިސްޓަރ އަމިތު ކުމާރު (އެސިސްޓެންޓް ކޯޗް)
3. އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޖުމާނާ ނިމާލް މއ. ގްރޭވޫލްއާގެ
4. އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ދީމާ ޢަލީ މ. އިޝާންވިލާ
5. އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރަފާ ނާޡިމް މ. ވައިޓްބެލް
6. އަލްފާޟިލާ މުޢީނާ މުޙައްމަދު ހ. މިސްޓީނައިޓް (ކެޕްޓަން)
7. އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝިޢުރީ ގ. ގޯލްޑަން ހައުސް (ކޯޗް)
8. އަލްފާޟިލް ޖާދުﷲ ޙަސަން ގ. މާލޭހިޔާ 1-04-18 (މެނޭޖަރ)