އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރަފާ ނާޡިމް
މ. ވައިޓްބެލް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު، މޮރިޝަސްގައި ބޭއްވި ޓޭބަލްޓެނިސްގެ އަންހެން ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯއްދަވައި [ގޯލްޑް މެޑެލް] ހާސިލުކުރެއްވުން.