އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނަބީހާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 4844

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު، މޮރިޝަސްގައި ބޭއްވި ބެޑްމިންޓަންގެ އަންހެން ސިންގަލްސް އިވެންޓުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯއްދަވައި [ގޯލްޑް މެޑެލް] ހާސިލުކުރެއްވުން.