އަލްފާޟިލް އަޛުނީން ރަޝާދު
އެޅެހިށިވިލާ ގއ. ވިލިނގިލި

ނެޕާލްގެ ބޮޑީ ބިލްޑިންގ އެންޑް ފިޓްނަސް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު، ނެޕާލްގެ ކަތުމަންޑޫގައި ބޭއްވި 12ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ބޮޑީ ބިލްޑިންގ އެންޑް ފިޒީކް ސްޕޯޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ މެންސް ސްޕޯޓްސް ފިޒީކް އަޕް ޓު 170 ސެންޓިމީޓަރ ކެޓަގަރީއިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި [ގޯލްޑް މެޑެލް] ހާސިލުކުރެއްވުން.