އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މޫސާ
މައިބުޅާގެ ޅ. ނައިފަރު

ނެޕާލްގެ ބޮޑީ ބިލްޑިންގ އެންޑް ފިޓްނަސް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު، ނެޕާލްގެ ކަތުމަންޑޫގައި ބޭއްވި 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ބޮޑީ ބިލްޑިންގ އެންޑް ފިޒީކް ސްޕޯޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ބޮޑީ ބިލްޑިންގގެ 55 ކިލޯގެ ކެޓަގަރީ އިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، [ގޯލްޑް މެޑެލް] ހާސިލުކުރެއްވުން.