އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރިޝްމީ ރަމީޒް
ހ. ދިލާސާއާގެ

ސައުތު އޭޝިއަން އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ރީޖަނަލް ކޯޕަރޭޝަން (ސާކް) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯގައި ބޭއްވި ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގެ ބެސްޓް އެކްޓްރެސް އެވޯޑް ހާސިލުކުރެއްވުން