އަލްފާޟިލް ތިބްޔާން އިބްރާހީމް
މ. އިހަލަ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދި ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެންޗެސްޓަރ އިން 2019 ވަނަ އަހަރު، ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެންމެމަތީ ދަރަޖައިގައި ފާސްވެ، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހާސިލުކުރެއްވުން.