އަލްއުސްތާޛާ ޝީޒާ ލަޠީފް
ބިންމަތީގެ ގދ. ތިނަދޫ

ވިލާ ކޮލެޖުން 2019 ވަނަ އަހަރު، ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގައި ފާސްވެ، އެ ކޯހުން [ޤާސިމް އިބްރާހީމް އެވޯޑް ފޮރ އެކްސެލެންސް] ހާސިލުކުރެއްވުން.