އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ހަނާ
ރިހިވެލި ބ. ފުޅަދޫ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން 2019 ވަނަ އަހަރު، ބެޗްލަރ އޮފް އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، [ޑިސްޓިންކްޝަން އެވޯޑް] ހާސިލުކުރެއްވުން.