އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝީރާޒް
ރަންރީދޫގެ ސ. ފޭދޫ

ސައިރިކްސް ކޮލެޖުން 2019 ވަނަ އަހަރު، ބެޗްލަރ އޮފް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އިން ސޮފްޓްވެއަރ ޑިޒައިން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، [ޗެއަރމަންސް އެވޯޑް ފޮރ ޓޮޕް އެޗީވްމަންޓް] ހާސިލުކުރެއްވުން.