އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝިނާޡު މޫސާ
ހ. ސާވަން

އެވިޑް ކޮލެޖުން 2018 ވަނަ އަހަރު، ބެޗްލަރސް އޮފް ޓީޗިންގ ޕްރައިމަރީ އެންޑް މިޑްލް ސްކޫލް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، [ޓޮޕް އެޗީވަރސް އެވޯޑް] ހާސިލުކުރެއްވުން.