އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝާހިދު
ހިޔަލީގެ ށ. ފީވައް

ސައިރިކްސް ކޮލެޖުން 2018 ވަނަ އަހަރު، ބެޗްލަރ އޮފް ބިޒްނަސް އިން ފައިނޭންސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެންމެމަތީ ދަރަޖައިގައި ފާސްވެ، އެ ކޯހުން [ޗެއަރމަންސް އެވޯޑް ފޮރ ޓޮޕް އެޗީވްމަންޓް] ހާސިލުކުރެއްވުން.