އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝައްފާން މުޙައްމަދު
ހ. ލޭޑީބާރޑް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކިންގްސް ކޮލެޖް ލަންޑަނުން 2018 ވަނަ އަހަރު، ބެޗްލަރ އޮފް ލޯ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެންމެމަތީ ދަރަޖައިގައި ފާސްވެ، ކޯހުގެ ދިރާސާ ޕްރޮޖެކްޓުން [ފްރެޑްރިކް މޮސްޓަރޓް ޕްރައިޒް ފޮރ ބެސްޓް ރިޒަލްޓް އިން އެޑްވާންސްޑް ޓޮޕިކްސް އިން އިންޓެލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަޓީ ލޯ] ހާސިލުކުރެއްވުން.