އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޖައިޝަން ޢާމިރު
ހ. މާދޫގެ

ސިންގަޕޫރުގެ ސިންގަޕޯރ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެނޭޖްމަންޓުން 2018 ވަނަ އަހަރު، ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ލަންޑަން، ލަންޑަން ސްކޫލް އޮފް އިކޮނޮމިކްސްގެ ބެޗްލަރ އޮފް ސައިންސް އިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެންމެމަތީ ދަރަޖައިގައި ފާސްވެ، [ގޯލްޑް އެވޯޑް] ހާސިލުކުރެއްވުން.