އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢައްމާރު ނަޞީރު
ވައިލެޓްވިލާ ސ. ހުޅުދޫ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދި ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެންޗެސްޓަރ އިން 2018 ވަނަ އަހަރު، ބެޗްލަރ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ އިން އެއިރޯ-ސްޕޭސް އިންޖިނިއަރިންގ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، [ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެންޗެސްޓަރ ޓޮޕް ސްޓޫޑެންޓް އެވޯޑް] ހޯއްދަވައި، އެ ކޯހުގެ ދިރާސާ ޕްރޮޖެކްޓުން [ދަ ރޯޔަލް އެއިރޯނޯޓިކަލް ސޮސައިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރައިޒް] އާއި [ދި އިންޓަރނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ދި އިންޖިނިއަރިންގ މޮޑެލިންގ، އެނަލިސިސް އެންޑް ސިމިއުލޭޝަން ކޮމިއުނިޓީ] އިން ދޭ [ބެސްޓް މޮޑެލިންގ އެންޑް ސިމިއުލޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް އިން އެއިރޯސްޕޭސް އިންޖިނިއަރިންގ] ހާސިލުކުރެއްވުން.